Spring REIT

財務日曆

 • 事項
  日期
 • 2023-06-23
  特別大會
 • 2023-06-13
  2023 週年大會
 • 2023-05-15
  派發2022年度末期股息
 • 2023-04-25
  2022年度末期股息之除權日期
more

股息分派

 • 年度
 • 港元
 • 除淨日
2022 末期分派 0.100 2023-04-25
2022 中期分派 0.112 2022-09-05
2021 末期分派 0.112 2022-04-12
2021 中期分派 0.108 2021-09-06
more

信託概覽

 
春泉產業信託的REIT管理人為春泉資產管理有限公司(「REIT 管理人」),該公司於香港註冊成立,為 Mercuria Investment Co., Ltd. (「Mercuria Investment」) 之附屬公司。
 
 
春泉產業信託致力向單位持有人提供穩定分派及持續的長線增長機會。
 
 
春泉產業信託為首個讓投資者直接投資於北京中心商業區的兩幢超甲級寫字樓的香港房地產投資信託基金。